Relacja ze spotkania: "Modernizacja linii kolejowych oraz rozwój połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie"

Dnia 29 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Zamościu odbyło się spotkanie: Modernizacja linii kolejowych oraz rozwój połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie. Na wstępie, gospodarz spotkania, Starosta Zamojski - Henryk Matej, powitał w imieniu własnym, Stowarzyszenia Padwa Północy oraz Grupy Obrony Kolei na Zamojszczyźnie (GOKnZ),  zgromadzonych gości, po czym oddał głos Wiesławowi Oberdzie - reprezentującemu PKP PLK Lublin. 

Wiesław Oberda przedstawił zakres wykonanych prac modernizacyjnych infrastruktury kolejowej na odcinakach: Zamość - Rzeszów, Zamość - Rejowiec Fabryczny - Lublin, Zamość - Hrubieszów. Zaprezentował on także nowe inwestycje poczynione przez PKP PLK m.in. przystanki kolejowe w Zamościu przy ul. Peowiaków oraz ul. J. Zamojskiego, Izbicy, Ruskich Piaskach i wielu innych miejscowościach. Naczelnik Oberda poruszył również kwestię dotyczącą zatrudnienia w spółce, a także planowanych przez PKP PLK inwestycji w najbliższym czasie na Zamojszczyźnie.

Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Arkadiusz Bratkowski, pełniący obecnie funkcję Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. Nie pozostawił on wątpliwości, co do tego, iż marszałek jest otwarty na wszelka współpracę, nie tylko w zakresie rozwoju kolei na Zamojszczyźnie, ale także w innych dziedzinach gospodarki. Podkreślił on również, iż osobiście angażuje się w rozwój kolei na Zamojszczyźnie, co oczywiście ma swoje uzasadnienie w jego dotychczasowej działalności. Arkadiusz Bratkowski wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach roboczych o charakterze kolejowym, a także pośredniczył w ich realizacji. Wraz ze Stowarzyszaniem Padwa Północy oraz Grupą Obrony Kolei na Zamojszczyźnie pozostaje nieugiętym zwolennikiem połączenia kolejowego Warszawa - Roztocze - Lwów, co oczywiście potwierdził na niniejszym spotkaniu.

Następnie głos zabrał Starosta Lubaczowski - Józef Michalik, który wyraził zainteresowanie przynależnością miejscową Lubaczowa, obecnie województwo podkarpackie, do województwa lubelskiego. Dodał on, iż pomimo upływu lat nadal utrzymują się  podziały historyczne, będące wynikiem przynależności poszczególnych części państwa polskiego do określonego zaboru. Starosta Michalik dodał, iż na bazie tego podziału wyodrębniła się tzw. Polska A oraz Polska B, co też ma swoje uzasadnienie m.in. w rozwoju infrastruktury w poszczególnych regionach Polski. Wyraził on chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej pomiędzy naszymi regionami.

Starosta Zamojski - Henryk Matej, podkreślił, iż pojawiający się inwestorzy w powiecie zamojskim oczekują właściwej infrastruktury drogowej, czy też kolejowej, przyznał on, iż chodzi o jej stan, co istotne, możliwość szybkiego przewozu towarów o znacznym ładunku np. przekraczającym 42 tony po dogach powiatowych. Starosta Matej nie pozostawiał wątpliwości, co do roli kolei na Zamojszczyźnie, czy też funkcji, jaką powinna pełnić w rozwoju gospodarczym naszego regionu. Dodał on, iż pozyskanie dodatkowych środków na skuteczną rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz kolejowej na Zamojszczyźnie, jest niezbędne i należy poczynić w tej materii wszelkie starania, aby szereg inwestycji mogło zostać zrealizowanych.   

Istotne zagadnienia poruszył Prezydent m. Zamościa Andrzej Wnuk, który przedstawił koszty poniesione przez m. Zamość w związku z budowa tzw. infrastruktury towarzyszącej wokół nowo powstałych przystanków kolejowych przy ul. Peowiaków oraz ul. Zamojskiego. Co istotne, Prezydent Wnuk potwierdził zainteresowanie władz miasta dworcem kolejowym, który w przyszłości miałby pełnić, oprócz funkcji dworcowej, również istotne funkcje społeczno- gospodarcze. Poza tym, wyraził on zainteresowanie ogólnym stanem infrastruktury, czy też przyszłymi inwestycjami w tym zakresie, kierując tym samym stosowne pytania do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury - Stanisława Żmijana. 

W kolejnym wystąpieniu, Bogumił Kloczkowski reprezentujący Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa w Urzędzie Marszałkowskim, przedstawił zakres kompetencji departamentu, co istotne, przypomniał on o planowanych inwestycjach, bieżącym rozkładzie jazdy szynobusów, a także stanie taboru kolejowego i ewentualnych inwestycjach w tym zakresie.

Należy podkreślić, iż Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury - Stanisław Żmijan, zaprezentował, w dość klarowny sposób, zakres inwestycji poczynionych w infrastrukturę drogową, przez ostatnie lata, na terenie państwa polskiego. Co istotne, przedstawił on szereg planowanych inwestycji  w tym zakresie, w najbliższych latach,  na Lubelszczyźnie.  Przewodniczący Żmijan nie miał wątpliwości, co do tego, iż infrastruktura drogowa, kolejowa, czy też lotnicza, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i województwa. Przyznał on, iż Zamojszczyzna ma strategiczne położenie, ponieważ sąsiaduje z Ukrainą, która przyszłościowo może znacznie wpłynąć na ożywienie gospodarcze naszego regionu.

Należy przypomnieć także wypowiedz Prezes Zarządu Uzdrowiska Horyniec, Doroty Czyż, która postulowała konieczność reaktywacji przewozów pasażerskich (szynobusów), na poziomie międzyregionalnym do Horyńca Zdroju. Wymieniła w tym względzie szereg augmentów, które przemawiają za koniecznością przywrócenia tego rodzaju połączeń, były to m.in. wzbogacenie oferty turystycznej, wzajemna promocja poszczególnych regionów Roztocza, a co ważne, rozwój społeczno gospodarczy Uzdrowiska. 

Za niezwykle istotne należy uznać uwagi Prezesa Stowarzyszenia Padwa Północy (GOKnZ) - Pawła Mateusza Miszczuka, który odniósł się do kilku praktycznych przykładów, stawiając zasadnicze pytania: Czym jest infrastruktura drogowa i kolejowa dla naszego regionu oraz województwa? Czym jest stan niniejszej infrastruktury oraz szybkość poruszania się po niej? Jaki wpływ ma infrastruktura na rozwój wolnego rynku w naszym regionie i województwie? Prezes Miszczuk przypomniał dość bolesne opinie, iż miasto, do którego podróż z Warszawy trwa dłużej, aniżeli pięć godzin „nie istnieje”, co ważne, nie jest w stanie pełnić istotnej funkcji gospodarczej. Poza tym, przywołał on przykład: czasu podróży autem z Warszawy do Poznania (niespełna dwie godziny), co więcej, z Warszawy do Berlina (niespełna cztery godziny), po czym przedstawił czas podróży z Zamościa do Warszawy (ok. pięciu godzin). Brak autostrad określił jako pewnego rodzaju regres dla całego województwa lubelskiego. Dodał on, iż podobna sytuacja ma miejsce, co do rozwoju  infrastruktury kolejowej w Polsce, podkreślając, iż można odnieść wrażanie, iż zachodnie skrzydło Polski ma niepisane pierwszeństwo, po pierwsze, co do inwestycji w nowoczesną infrastrukturę drogową, po drugie zaś, co do inwestycji w nowoczesną infrastrukturę kolejową: pasażerską oraz transportową. Podał on również przykład środków przeznaczonych na inwestycje stricte kolejowe w latach 2015-2020  np. w m. st. Warszawa, czy też w m. Krakowie (tylko na jedno zadanie). Dodał on, iż województwo lubelskie otrzymało pomoc z UE, w ramach RPO, w podobnej wysokości na wszystkie poddziałania w latach 2015-2020 (infrastruktura, przedsiębiorczość, innowacja, edukacja, ochrona środowiska itp.). Dysproporcje w podziale środków, według Miszczuka, będą miały wpływ na spowolniony rozwój Zamojszczyzny oraz województwa lubelskiego w przyszłości. Jednak wyraził on przekonanie, iż wspólnymi siłami, ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy w stanie pozyskiwać dodatkowe środki na inwestycje z innych funduszy zewnętrznych, środków ministerialnych, a także wspólnego programu ponadregionalnego dla Polski Wschodniej. 

W trakcie debaty, a także w jej kuluarach, poruszono szereg istotnych zagadnień mających związek z infrastrukturą kolejową, drogową, lotniczą, a także rozwojem wolności gospodarczej na Zamojszczyźnie. Kwintesencją niniejszego spotkania będzie pismo skierowano do Pani Premier Ewy Kopacz, poszczególnych ministrów m.in. infrastruktury, a także przewodniczących komisji sejmowych m.in. Sejmowej Komisji Infrastruktury. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, co do tego, iż współpraca  m.in. w przedmiocie rozwoju infrastruktury kolejowej oraz drogowej jest niezbędna i konieczna. Należy dodać, iż zaplanowano już kolejne spotkanie.

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Mateusz Miszczuk (Prezes Stowarzyszenia Padwa Północy), Arkadiusz Bratkowski (Członek Zarządu Województwa Lubelskiego), Henryk Matej (Starosta Powiatu Zamojskiego), Stanisław Żmijan (Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury), Andrzej Wnuk (Prezydent m. Zamość), Józef Michalik (Starosta Powiatu Lubaczowskiego), Andrzej Adamek (Wójt gm. Bełżec), Robert Serkis (Wójt gm. Horyniec Zdrój), Wiesław Oberda (PKP PLK Lublin ISE Chełm/Zamość),  Bogdan Jaworski (Grupa Obrony Kolei na Zamojszczyźnie), Andrzej Dajema (Grupa Obrony Kolei na Zamojszczyźnie), Grzegorz Jaworski (Stowarzyszenia Padwa Północy), Dorota Czyż (Prezes Zarządu Uzdrowisko Horyniec), Zofia Dziewulska (Kierownik ds. Marketingu Lubelski Zakład  Przewozów Regionalnych), Bogumił Kloczkowski (Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Lubelski Urząd Marszałkowski), Jan Słomiany (Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego), Robert Franczak (Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zamościu).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem